Personvernerklæring

Personvernerklæring for St. Olav Eye Clinic

St Olav Eye Clinic´s personvernerklæring - gjeldende fra 29. mai 2018

St Olav Eye Clinic fungerer som et varemerke og er en paraply for flere foretak.

St Olav Eye Clinic har en overordnet personvernerklæring for alle medlemsforetakene.

Behandlingsansvarlig

Eier av hvert enkelt medlemsforetak er behandlingsansvarlig.

Eier av varemerket St Olaveye Clinic bestemmer formål og hvordan opplysninger behandles.

Hvilke personopplysninger behandles?

St Olaveye har behov for å lagre din kontaktinformasjon. Videre vil det i journalen finnes personalia om deg, nødvendig for å kunne utøve lindrende behandling. Utover det terapeuten for egen del gjør av skriftlige vurderinger, vil journalen kun inneholde informasjon du velger å oppgi.

Bruk av personopplysninger

St Olav Eye Clinic oppbevarer kontaktinformasjon om deg. Selve journalen føres ved hver kontakt og er nødvendig å ha for å kunne gjennomføre lindrende behandling. Vi bruker journalsystemet Promed og følger deres rettningslinjer for lagring av personopplysninger.

St Olav Eye Clinic hjemmelsgrunnlag er Lov om alternativ behandling. Videre gjelder Helsepersonellovens kapittel 5 om taushetsplikt og opplysningsrett, §22 til og med §25, samt Personopplysningloven som helhet. Personopplysninger utleveres til tredjeparter kun etter samtykke fra pasient. Dette er i all hovedsak snakk om fastlege eller annen behandler, samt saksbehandler/lege i NAV og Barnevern.

Hvor hentes opplysninger?

Dialoggruppen samler kun inn opplysninger oppgitt frivillig fra pasient til lindrende behandler. Med tanke på at det er frivillig å oppsøke oss, oppgir vi ikke at det er frivillig å oppgi informasjon. Unntak gjelder barn med eller uten følge fra foreldre, som påkrevd i loven.

Sletting og pasientrettigheter

Pasientjournal skal slettes senest 10 – ti år etter siste pasientkontakt, både fra hovedmedium og eksternt lagringsmedium. Når det eksterne lagringsmediet ikke lenger skal være i bruk til dette formålet, skal det destrueres slik at det ikke lenger fungerer. Journal slettes også på skriftlig forespørsel fra pasient, med umiddelbar virkning. Pasienten kan når som helst kreve å få se sin journal, samt få rettet eller slettet mangelfulle eller uriktige opplysninger. Dette må også gjøres Ajour pr. 24.05.18 skriftlig. Innsyn foregår ved oppmøte etter avtale eller underveis i en time. Legitimasjon for å kontrollere personnummer opp mot journal fremvises ved behov.

Sikring av pasientopplysninger

Vi har strenge rutiner for lagring av pasientopplysninger. Dette innebærer opptil flere fysiske og elektroniske sperrer, krav til adgangskontroll, samt hvordan utstyr brukes og oppbevares.

Kontaktinformasjon

St. Olav Eye Clinic sitter ikke på hvert medlemsforetaks pasientjournaler. Hver enkelt terapeut og dermed behandlingsansvarlig oppgis som kontaktperson for sine pasienter. Sikkerhetsrådgiver i St. Olav Eye Clinic er: Ole Jørgen Frydenlund. Treffes på epost: oj@stolaveye.no

Eier av domenet stolaveye.no eies av Ole Jørgen Frydenlund og Erik Vinje Olbjørn. Treffes på oj@stolaveye.no og erik@stolaveye.no.